logo

Elektronik-Dachbude

 

logo

Kurzinfos zum WLAN-Modul ESP8266 (Wi07c)

Inhalt:

Befehlsliste

Kurzinfos

Link zum Datenblatt

Link zum Fritzing Bauteil

LinklisteBefehlsliste

Befehl Schreibweise
Grundlegendes  
Test Befehl AT
Reset AT+RST
Firmware Infos AT+GMR
Baudrate ändern AT+CIOBAUD=<baud>
   
WLAN Befehle  
WLAN-Modus
(1 = Client, 2 = AP, 3 = Dual)
AT+CWMODE=<mode>
Mehrere Verbindungen zulassen AT+CIPMUX=<mode>
WLAN-Netzwerke suchen AT+CWLAP
WLAN Verbinden AT+CWJAP="<ssid>","<pass>"
WLAN Trennen AT+CWQAP
WLAN-AccesPoint Einstellungen AT+CWSAP="<ssid>","<pass>"[,<chan>,<enc>]
IP-Adresse Ausgeben AT+CIFSR
   
Kommunikation  
Datenmodus
(0=Transparent, 1=Datenmodus)
AT+CIPMODE=<mode>
Struktur empfangener Daten +IPD,<id>,<len>:<data>
Verbindung aufbauen AT+CIPSTART="<type>","<address>",<port>
Daten Senden AT+CIPSEND=<id>,<len>
Verbdingung trennen AT+CIPCLOSE=<id>
   
Server Befehle  
Server Starten AT+CIPSERVER=1,<port>
Server Beenden AT+CIPSERVER=0
Server Status & verbundene Clients AT+CIPSTATUS
Server Timeout festlegen AT+CIPSTO=<timeout>
Verbundene Clients anzeigen AT+CWLIF
   
Sonstiges  
Watchdog starten AT+CSYSWDTENABLE
Watchdog beenden AT+CSYSWDTDISABLE


Kurzinfos

Standartbaudrate 9600
Strombedarf Initialisierung ca. 200 mA
Maximaler Strombedarf 235 mA


Auf Englisch übersetztes Datenblatt 


Fritzing Bauteil


Linkliste

http://www.electrodragon.com/w/Wi07c Infoseite zum Modul (Englisch)
https://nurdspace.nl/ESP8266 Infoseite zum Modul (Englisch)
http://hackaday.com/tag/esp8266/
Hack a Day Projekte mit dem Modul (Englisch)
https://www.youtube.com/watch?v=uznq8W9sOKQ Tutorial YouTube-Video (Englisch)
Home
Copyright 2015 Fabian Kainka | All Rights Reserved.